TEAM
Toshi Maeda
編集長


Takanori Isshiki
副編集長


Katsuro Kitamatsu
首席編集顧問


Sayuri Daimon
編集顧問


Sho Ki
システムマネージャー


Toshimasa Hijikuro
ライター・エディター


Emi Takahata
ライター・エディター


Yui Sawada
ライター・エディター


Tony McNicol
ライター・トランスレーター


Robert Gilhooly
ライター・コピーエディター


Desiderio Luna
ライター


Yoshiko Ohira
ライター


Hiroko Ishii
ライター


Suvendrini Kakuchi
ライター


Chika Osaka
ライター・トランスレーター


Ruiko Kokubun
ライター


Kei Mizuno
ライター